Gửi nội dung này: Vấn đề tạo nguồn lực tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa\