Gửi nội dung này: Từ "bắt người đòi tiền chuộc" tới "đe dọa hạt nhân"