Trích dẫn APA

Nguyệt Minh. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992: Cần một đạo luật riêng về Đảng.

Chicago Style Citation

Nguyệt Minh. Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Kiến Nghị Sửa đổi, Bổ Sung Hiến Pháp 1992: Cần Một đạo Luật Riêng Về Đảng.

Trích dẫn MLA

Nguyệt Minh. Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Kiến Nghị Sửa đổi, Bổ Sung Hiến Pháp 1992: Cần Một đạo Luật Riêng Về Đảng.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.