Gửi nội dung này: Cơ chế công khai minh bạch, kiểm soát tài sản là rất khó