Gửi nội dung này: SLOC Biển Đông và ngoại giao pháo hạm. Bài 2: Ngoại giao pháo hạm kiểu Trung Quốc