Trích dẫn APA

Bảo đảm an sinh xã hội là thiết thực phát triển nhân quyền.

Chicago Style Citation

Bảo đảm an Sinh Xã Hội Là Thiết Thực Phát Triển Nhân Quyền.

Trích dẫn MLA

Bảo đảm an Sinh Xã Hội Là Thiết Thực Phát Triển Nhân Quyền.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.