Gửi nội dung này: Góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992: Đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân