Trích dẫn APA

Cẩm, V. K. Khai thác bôxít: Chi phí tăng cao, công nghệ lạc hậu.

Chicago Style Citation

Cẩm, Văn Kình. Khai Thác Bôxít: Chi Phí Tăng Cao, Công Nghệ Lạc Hậu.

Trích dẫn MLA

Cẩm, Văn Kình. Khai Thác Bôxít: Chi Phí Tăng Cao, Công Nghệ Lạc Hậu.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.