Gửi nội dung này: Đường lưỡi bò là do một quan chức Trung Quốc tiện tay vẽ vào