Gửi nội dung này: Thủy điện nhỏ và sự thờ ơ của người trong cuộc