Trích dẫn APA

Thiếu đoàn kết, lợi ích chính đáng của ASEAN sẽ bị phớt lờ.

Chicago Style Citation

Thiếu đoàn Kết, Lợi ích Chính đáng Của ASEAN Sẽ Bị Phớt Lờ.

Trích dẫn MLA

Thiếu đoàn Kết, Lợi ích Chính đáng Của ASEAN Sẽ Bị Phớt Lờ.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.