Gửi nội dung này: Thiếu đoàn kết, lợi ích chính đáng của ASEAN sẽ bị phớt lờ