Gửi nội dung này: Văn kiện Đảng toàn tập. Tập 22: 1961