Gửi nội dung này: Về các điều khoản liên quan đến trách nhiệm hình sự của pháp nhân trong phần chung Bộ luật hình sự năm 2015 /