Gửi nội dung này: Một số thông tin tham khảo về tổ chức, phương thức hoạt động các cơ quan điều tra, truy tố xét xử một số nước: