Trích dẫn APA

Lý, V. Q., & Trần, T. H. (2020). Phong cách lãnh đạo, quản lý Hồ Chí Minh - giá trị lý luận và thực tiễn (Tái bản lần thứ 2.). Hà Nội: Chính trị quốc gia.

Chicago Style Citation

Lý, Viết Quang, and Thị Hợi Trần. Phong Cách Lãnh đạo, Quản Lý Hồ Chí Minh - Giá Trị Lý Luận Và Thực Tiễn. Tái bản lần thứ 2. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2020.

Trích dẫn MLA

Lý, Viết Quang, and Thị Hợi Trần. Phong Cách Lãnh đạo, Quản Lý Hồ Chí Minh - Giá Trị Lý Luận Và Thực Tiễn. Tái bản lần thứ 2. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2020.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.