Gửi nội dung này: Bàn về chữ "thời" những yếu tố của một triết lý sống: