Trích dẫn APA

(2005). Chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. Hà Nội: Quân đội nhân dân.

Chicago Style Citation

Chiến Dịch Hồ Chí Minh Giải Phóng Miền Nam, Thống Nhất đất Nước. Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2005.

Trích dẫn MLA

Chiến Dịch Hồ Chí Minh Giải Phóng Miền Nam, Thống Nhất đất Nước. Hà Nội: Quân đội nhân dân, 2005.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.