Trích dẫn APA

(2004). Các quy định pháp luật về quyền, nghĩa vụ đối với cán bộ, công chức. Hà Nội: Lao động - xã hội.

Chicago Style Citation

Các Quy định Pháp Luật Về Quyền, Nghĩa Vụ đối Với Cán Bộ, Công Chức. Hà Nội: Lao động - xã hội, 2004.

Trích dẫn MLA

Các Quy định Pháp Luật Về Quyền, Nghĩa Vụ đối Với Cán Bộ, Công Chức. Hà Nội: Lao động - xã hội, 2004.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.