Trích dẫn APA

(2004). Văn kiện Đảng toàn tập - Tập 34 (1973)\. Hà Nội: Chính trị quốc gia.

Chicago Style Citation

Văn Kiện Đảng Toàn Tập - Tập 34 (1973)\. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2004.

Trích dẫn MLA

Văn Kiện Đảng Toàn Tập - Tập 34 (1973)\. Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2004.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.