Trích dẫn APA

Lê, D. P. (2006). Nguồn lực và động lực phát triển trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam\. Hà Nội: Lý luận chính trị.

Chicago Style Citation

Lê, Du Phong. Nguồn Lực Và động Lực Phát Triển Trong Nền Kinh Tế Thị Trường định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa ở Việt Nam\. Hà Nội: Lý luận chính trị, 2006.

Trích dẫn MLA

Lê, Du Phong. Nguồn Lực Và động Lực Phát Triển Trong Nền Kinh Tế Thị Trường định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa ở Việt Nam\. Hà Nội: Lý luận chính trị, 2006.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.