Trích dẫn APA

Đỗ, N. B. (2006). Pháp luật về đình công và giải quyết đình công ở Việt Nam. Hà Nội: Tư pháp.

Chicago Style Citation

Đỗ, Ngân Bình. Pháp Luật Về đình Công Và Giải Quyết đình Công ở Việt Nam. Hà Nội: Tư pháp, 2006.

Trích dẫn MLA

Đỗ, Ngân Bình. Pháp Luật Về đình Công Và Giải Quyết đình Công ở Việt Nam. Hà Nội: Tư pháp, 2006.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.